بسم الله الرحمن الرحیم


بعد از چندین روز سکوت و ننوشتن 

دوباره بسم الله ....

ولی نه از عاشقانه ها 

نه از او نوشتن

نه ازما نوشتن 

نه برای او نوشتن 

فقط برای دل خودم 

یک دل تنها مانده و جامانده ...

اسیر دنیا 

که جز خدا هیچ چیزی ندارم .........